Instructors

Ito Kozaburo
Dojo Head, Kancho Ito Kozaburo
Iijima Toshio
Chief Instructor, Shihan Iijima Toshio 8Dan
Honda Yoshiyuki
Shihan Honda Yoshiyuki 8Dan
Kamei Koichi
Shihan Kamei Koichi 6Dan
Naito Ichiro
Shihan Naito Ichiro 6Dan
Moroda Hiroshi
Secretary,Shihan Moroda Hiroshi 5Dan
Smith Guy
Instructor Smith Guy 4dan
Kako Takashi
Instructor Kako Takashi 4Dan
Suzuki Kenta
Instructor Suzuki Kenta 4Dan
Fujita Kazumi
Instructor Fujita Kazumi 4Dan
Watanabe Chinami
Instructor Watanabe Chinami 2Dan
Watanabe Shihomi
Instructor Watanabe Shihomi 2Dan
Ohira Taigo
Instructor Ohira Taigo 2Dan