Dojo Head, Kancho

Ito Kozaburo
Ito Kozaburo 8Dan

Chief Instructor, Daihyo Shihan

Iijima Toshio
Iijima Toshio 8Dan

Instructor, Shihan

Honda Yoshiyuki
Honda Yoshiyuki 8Dan
Kamei Koichi
Kamei Koichi 6Dan
Naito Ichiro
Naito Ichiro 6Dan
Moroda Hiroshi
Secretary, Moroda Hiroshi 6Dan
Suzuki Kenta
Suzuki Kenta 5Dan

Instructor

Guy Smith
Guy Smith 4dan
Kako Takashi
Kako Takashi 4Dan
Fujita Kazumi
Fujita Kazumi 4Dan
嘉手苅巨樹
Katekaru Oki 3Dan
Watanabe Chinami
Watanabe Chinami 2Dan
Watanabe Shihomi
Watanabe Shihomi 2Dan
Ohira Taigo
Ohira Taigo 2Dan